آگهی استخدامی همکار با الکترونیک 2016-04-22

استخدام همکار خانم با مدرک کاردان الکترونیک
  به تعدادی همکار خانم با مدرک کاردان الکترونیک جهت همکاری در یک کارگاه تولیدی واقع در البرز نیازمندیم. شماره تماس:۳۲۲۱۳۳۰۸ – ۰۹۳۵۴۴۱۷۲۳۵

استخدام همکار خانم با مدرک کاردان الکترونیک

  به تعدادی همکار خانم با مدرک کاردان الکترونیک جهت همکاری در یک کارگاه تولیدی واقع در البرز نیازمندیم. شماره تماس:۳۲۲۱۳۳۰۸ – ۰۹۳۵۴۴۱۷۲۳۵
استخدام همکار خانم با مدرک کاردان الکترونیک

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس