آگهی استخدامی پخش بازی تبریز 2016-07-20

استخدام پخش اسباب بازی زینالی در تبریز
  به دو نفر کارگر آقا با سواد حداقل دارای مدرک سیکل با حداکثر سن ۳۰ سال در پخش اسباب بازی زینالی  واقع در تبریز نیازمندیم. مزایا : حقوق مکفی + بیمه ساعت کار : ۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ و جمعه ها ۱۰ :۳۰ الی ۲۰ :۳۰ مراجعه فقط حضوری برای کار موقت مراجعه نشود آدرس: […]

استخدام پخش اسباب بازی زینالی در تبریز

  به دو نفر کارگر آقا با سواد حداقل دارای مدرک سیکل با حداکثر سن ۳۰ سال در پخش اسباب بازی زینالی  واقع در تبریز نیازمندیم. مزایا : حقوق مکفی + بیمه ساعت کار : ۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ و جمعه ها ۱۰ :۳۰ الی ۲۰ :۳۰ مراجعه فقط حضوری برای کار موقت مراجعه نشود آدرس: […]
استخدام پخش اسباب بازی زینالی در تبریز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس