آگهی استخدامی پر مزایای ) 2016-03-27

شغلی پر خطر با مزایای اندک (محیط بانی )
شغلی پرمخاطره با مزایای اندک شیر سلطان جنگل بود و حیوانات دیگر مطیع فرمانش. از هر گوشه کوه صدای خروش پای پلنگی تیزرو شنیده می‌شد و شکاری که نامش آهوی کوهی بود. اینها قصه نیست، واقعیت جنگل‌های کوهی بسیاری از شهر‌های ماست. اکنون نه صدای خروشی به گوش می‌رسد و نه نغمه کبکی که آزادانه […]

شغلی پر خطر با مزایای اندک (محیط بانی )

شغلی پرمخاطره با مزایای اندک شیر سلطان جنگل بود و حیوانات دیگر مطیع فرمانش. از هر گوشه کوه صدای خروش پای پلنگی تیزرو شنیده می‌شد و شکاری که نامش آهوی کوهی بود. اینها قصه نیست، واقعیت جنگل‌های کوهی بسیاری از شهر‌های ماست. اکنون نه صدای خروشی به گوش می‌رسد و نه نغمه کبکی که آزادانه […]
شغلی پر خطر با مزایای اندک (محیط بانی )

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس