آگهی استخدامی کارشناس آشپز طب 2016-06-28

استخدام کارشناس تغذیه و آشپز آشنا به مبانی طب
استخدام نیرو جهت پروژه غذای سالم در تهران جهت انجام یک پروژه ی ترویجی، اجرایی و آموزشی در زمینه “غذای سالم” با همکاری تیمی از دانشگاه صنعتی شریف به افراد دارای شرایط ذیل درتهران نیازمنیدم ردیف عنوان شغلی توضیحات ۱  کارشناس تغذیه  کارشناس یا کارشناس ارشد تغذیه افراد دارای مدارک آشپزی در اولویت هستند ۲ […]

استخدام کارشناس تغذیه و آشپز آشنا به مبانی طب

استخدام نیرو جهت پروژه غذای سالم در تهران جهت انجام یک پروژه ی ترویجی، اجرایی و آموزشی در زمینه “غذای سالم” با همکاری تیمی از دانشگاه صنعتی شریف به افراد دارای شرایط ذیل درتهران نیازمنیدم ردیف عنوان شغلی توضیحات ۱  کارشناس تغذیه  کارشناس یا کارشناس ارشد تغذیه افراد دارای مدارک آشپزی در اولویت هستند ۲ […]
استخدام کارشناس تغذیه و آشپز آشنا به مبانی طب

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس