آگهی استخدامی کارمند جهت البرز 2016-04-07

استخدام کارمند فروش جهت دفتر روزنامه در البرز
  به تعدادی کارمند فروش جهت دفتر روزنامه واقع در البرز نیازمندیم. شماره تماس:۰۲۱۶۵۱۰۰۸۴۰ – ۰۹۳۶۳۰۸۶۵۱۰

استخدام کارمند فروش جهت دفتر روزنامه در البرز

  به تعدادی کارمند فروش جهت دفتر روزنامه واقع در البرز نیازمندیم. شماره تماس:۰۲۱۶۵۱۰۰۸۴۰ – ۰۹۳۶۳۰۸۶۵۱۰
استخدام کارمند فروش جهت دفتر روزنامه در البرز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس