آگهی استخدامی کتاب کتاب خوارزمی 2016-06-10

استخدام کتاب فروشی خوارزمی
  به تعدادی کارمند خانم ترجیحا لیسانس جهت کار در کتاب فروشی خوارزمی واقع در البرز نیازمندیم. ساعت مراجعه ۱۸ الی ۲۰ آدرس: گوهر دشت – بلوار موذن – روبروی بانک ملت – کتاب فروشی خوارزمی شماره تماس:۳۴۴۲۱۵۹۵

استخدام کتاب فروشی خوارزمی

  به تعدادی کارمند خانم ترجیحا لیسانس جهت کار در کتاب فروشی خوارزمی واقع در البرز نیازمندیم. ساعت مراجعه ۱۸ الی ۲۰ آدرس: گوهر دشت – بلوار موذن – روبروی بانک ملت – کتاب فروشی خوارزمی شماره تماس:۳۴۴۲۱۵۹۵
استخدام کتاب فروشی خوارزمی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس