آگهی استخدامی یک جهت ترمینال 2016-06-22

استخدام یک شاگرد جهت کار در بوفه ترمینال
  به یک شاگرد جهت کار در بوفه ترمینال  واقع در زنجان نیازمندیم. تلفن : ۶۴۸۱ ۹۲۵ ۰۹۳۷ ( ساعت کاری ۸ تا ۱۷) (این آگهی فقط تا تاریخ ۳/۴/۹۵ معتبر است)

استخدام یک شاگرد جهت کار در بوفه ترمینال

  به یک شاگرد جهت کار در بوفه ترمینال  واقع در زنجان نیازمندیم. تلفن : ۶۴۸۱ ۹۲۵ ۰۹۳۷ ( ساعت کاری ۸ تا ۱۷) (این آگهی فقط تا تاریخ ۳/۴/۹۵ معتبر است)
استخدام یک شاگرد جهت کار در بوفه ترمینال

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس