اتفاق عجیب در تاریخ تور دو فرانس + فیلم

اتفاق عجیب در تاریخ تور دو فرانس + فیلم
کریس فروم پیشتاز مسابقات تور دو فرانس در بخشی از مسیر دوید تا دوچرخه یدکی از راه برسد، کاری که قطعاً با جریمه همراه خواهد بود!

اتفاق عجیب در تاریخ تور دو فرانس + فیلم

کریس فروم پیشتاز مسابقات تور دو فرانس در بخشی از مسیر دوید تا دوچرخه یدکی از راه برسد، کاری که قطعاً با جریمه همراه خواهد بود!
اتفاق عجیب در تاریخ تور دو فرانس + فیلم

ابزار رسانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس