احتمالا محرومیت استقلال تایید می شود!

احتمالا محرومیت استقلال تایید می شود!
به نظر می رسد محرومیت یک جلسه ای تماشاگران تیم استقلال از سوی کمیته استیناف تایید خواهد شد!

احتمالا محرومیت استقلال تایید می شود!

به نظر می رسد محرومیت یک جلسه ای تماشاگران تیم استقلال از سوی کمیته استیناف تایید خواهد شد!
احتمالا محرومیت استقلال تایید می شود!

ماشین های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس