ادعای موندودپورتیوو/ بارسلونا عجله ای برای خرید گابریل ندارد

ادعای موندودپورتیوو/ بارسلونا عجله ای برای خرید گابریل ندارد
گابریل ژسوس، در حال تبدیل شدن به گزینه خرید اصلی چند باشگاه بزرگ از جمله بارسلونا است.

ادعای موندودپورتیوو/ بارسلونا عجله ای برای خرید گابریل ندارد

گابریل ژسوس، در حال تبدیل شدن به گزینه خرید اصلی چند باشگاه بزرگ از جمله بارسلونا است.
ادعای موندودپورتیوو/ بارسلونا عجله ای برای خرید گابریل ندارد

ماشین های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس