اردوی چهار روزه تیم ملی منتفی شد

اردوی چهار روزه تیم ملی منتفی شد
تیم ملی پیش از بازی با قطر دست کم 15 روز اردو می زند.

اردوی چهار روزه تیم ملی منتفی شد

تیم ملی پیش از بازی با قطر دست کم 15 روز اردو می زند.
اردوی چهار روزه تیم ملی منتفی شد

مد روز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس