ارقام کم جان در فیش حقوقی سربازان

ارقام کم جان در فیش حقوقی سربازان
ماجرای حقوق‌های نجومی و سانحه مرگبار سربازان در نی‌ریز این روزها حسابی بین ایرانی‌ها گل انداخته است. حالا در شرایطی که گفته …

ارقام کم جان در فیش حقوقی سربازان

ماجرای حقوق‌های نجومی و سانحه مرگبار سربازان در نی‌ریز این روزها حسابی بین ایرانی‌ها گل انداخته است. حالا در شرایطی که گفته …
ارقام کم جان در فیش حقوقی سربازان

فستیوال فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس