الهامی: روزهای سختی در پیش داریم

الهامی: روزهای سختی در پیش داریم
مربی صبای قم معتقد است کار سختی با این تیم خواهند داشت اما امیدوار هستند در فرصت باقی مانده لیگ و به ویژه تعطیلی پس از هفته چهارم مسابقات بازیکنان را به مرز آمادگی برسانند.

الهامی: روزهای سختی در پیش داریم

مربی صبای قم معتقد است کار سختی با این تیم خواهند داشت اما امیدوار هستند در فرصت باقی مانده لیگ و به ویژه تعطیلی پس از هفته چهارم مسابقات بازیکنان را به مرز آمادگی برسانند.
الهامی: روزهای سختی در پیش داریم

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس