امروز و فردا هوای تهران خنک‌تر می‌شود

امروز و فردا هوای تهران خنک‌تر می‌شود

براساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، طی سه روز آینده با نفوذ تدریجی هوای خنك بر روی سواحل شمالی، در استانهای ساحلی خزر، شاهد بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق خواهیم بود. از بعداز ظهر سه شنبه علاوه بركاهش دما در نوار شمالی كشور، تشدید بارش و وزش باد شدید در استانهای گیلان، مازندران و گلستان پیش بینی می شود. دریای خزر نیز روزهای سه شنبه و چهارشنبه مواج خواهد بود. روز سه شنبه در استان های خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز رگبار و رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد.در ساعات بعد از ظهر امروز در برخی مناطق شمالی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود. در سه روز آینده در شرق كشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید و طوفان گردوخاك و در استانهای قم، سمنان، مركزی، جنوب تهران، البرز، قزوین و اصفهان، باد نسبتا شدید و گردوخاك و كاهش دید افقی پیش بینی می شود. طی امروز به دلیل وزش باد نسبتا شدید در كشورعراق و انتقال آن به نوارغربی ایران پدیده گردوخاك برای استان های ایلام و خوزستان دور از انتظار نمی باشد. خلیج فارس طی امروز و فردا و شرق دریای عمان نیز در سه روز آینده مواج می باشند.***کاهش دمای هوای تهرانمحمد اصغری کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت هوای کشور گفت: طبق پیش‌بینی‌ها بادهای غربی در جنوب غرب کشور باعث بروز پدیده گرد و خاک در این منطقه از کشور شده است، غلظت این گردو خاک‌ها در استان کرمانشاه بیشتر می باشد ایلام، بوشهر و خوزستان دارای شرایط گرد و خاک می باشند.در سواحل دریای خزر بارندگی‌ها همچنان ادامه دارد اوج بارندگی ها در استان های ایلام، مازندران، گلستان و خراسان شمالی طی امروز و فردا می باشند. اصغری تاکید کرد: با توجه به مواج بودن دریا هموطنان از شنا کردن در دریا جدا خودداری کنند.در شمال کشور به دلیل بارندگی در 2 روز آینده شاهد هوایی خنک و در تهران نیز امروز و فردا با کاهش دما روبرو خواهیم بود.استان هاپیش بینی وضعیت آب و هوااراکصاف گاهی بادوگردوخاكاردبیلابری در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد گاهی مه آلودارومیهصاف تا كمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باداصفهانصاف و غبارمحلی گاهی وزش باداهوازصاف در بعضی ساعات وزش بادشدید گاهی بادوگردوخاكایلامصاف گاهی وزش باد و بادوگردوخاكبجنوردكمی ابری تا نیمه ابری واحتمال رگبارورعدوبرق و وزش بادبندرعباسصاف همراه با غبارمحلی گاهی وزش بادبوشهرصاف در بعضی ساعات وزش بادبیرجندصاف تا كمی ابری همراه با بادوگردوخاكتبریزكمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش بادشدید و رگبار بارانتهرانكمی ابری و وزش باد واحتمال بادوگردوخاكخرم آبادصاف و وزش باد و غبارآلودرشتابری و مه آلود در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد و رعدوبرقزاهدانكمی ابری و غبارآلود درپاره ای نقاط بادوگردوخاكزنجانكمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و وزش بادشدیدساریابری و بارش باران و رعدوبرق گاهی وزش بادسمنانكمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات وزش بادشدیدسنندجصاف تا كمی ابری گاهی وزش باد و غبارمحلیشهر کردكمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و بادوگردوخاكشیرازصاف گاهی وزش باد در بعضی ساعات غبارمحلیقزوینصاف تا كمی ابری گاهی وزش بادشدیدقمصاف تا كمی ابری در بعضی ساعات بادوگردوخاكکرجكمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش بادشدید و بادوگردوخاكکرمانصاف تا كمی ابری و وزش بادکرمانشاهصاف در بعضی ساعات وزش باد همراه با غبارمحلیگرگاننیمه ابری گاهی افزایش ابر همراه با رگبارورعدوبرق و وزش بادشدیدمشهدصاف تا كمی ابری گاهی بادوگردوخاكهمدانصاف تا كمی ابری گاهی وزش باد درپاره ای نقاط غبارآلودیاسوجصاف تا كمی ابری و وزش باد درپاره ای نقاط غبارآلودیزدصاف گاهی وزش بادشدید با احتمال بادوگردوخاك

امروز و فردا هوای تهران خنک‌تر می‌شود

براساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، طی سه روز آینده با نفوذ تدریجی هوای خنك بر روی سواحل شمالی، در استانهای ساحلی خزر، شاهد بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق خواهیم بود. از بعداز ظهر سه شنبه علاوه بركاهش دما در نوار شمالی كشور، تشدید بارش و وزش باد شدید در استانهای گیلان، مازندران و گلستان پیش بینی می شود. دریای خزر نیز روزهای سه شنبه و چهارشنبه مواج خواهد بود. روز سه شنبه در استان های خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز رگبار و رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد.در ساعات بعد از ظهر امروز در برخی مناطق شمالی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود. در سه روز آینده در شرق كشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید و طوفان گردوخاك و در استانهای قم، سمنان، مركزی، جنوب تهران، البرز، قزوین و اصفهان، باد نسبتا شدید و گردوخاك و كاهش دید افقی پیش بینی می شود. طی امروز به دلیل وزش باد نسبتا شدید در كشورعراق و انتقال آن به نوارغربی ایران پدیده گردوخاك برای استان های ایلام و خوزستان دور از انتظار نمی باشد. خلیج فارس طی امروز و فردا و شرق دریای عمان نیز در سه روز آینده مواج می باشند.***کاهش دمای هوای تهرانمحمد اصغری کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت هوای کشور گفت: طبق پیش‌بینی‌ها بادهای غربی در جنوب غرب کشور باعث بروز پدیده گرد و خاک در این منطقه از کشور شده است، غلظت این گردو خاک‌ها در استان کرمانشاه بیشتر می باشد ایلام، بوشهر و خوزستان دارای شرایط گرد و خاک می باشند.در سواحل دریای خزر بارندگی‌ها همچنان ادامه دارد اوج بارندگی ها در استان های ایلام، مازندران، گلستان و خراسان شمالی طی امروز و فردا می باشند. اصغری تاکید کرد: با توجه به مواج بودن دریا هموطنان از شنا کردن در دریا جدا خودداری کنند.در شمال کشور به دلیل بارندگی در 2 روز آینده شاهد هوایی خنک و در تهران نیز امروز و فردا با کاهش دما روبرو خواهیم بود.استان هاپیش بینی وضعیت آب و هوااراکصاف گاهی بادوگردوخاكاردبیلابری در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد گاهی مه آلودارومیهصاف تا كمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باداصفهانصاف و غبارمحلی گاهی وزش باداهوازصاف در بعضی ساعات وزش بادشدید گاهی بادوگردوخاكایلامصاف گاهی وزش باد و بادوگردوخاكبجنوردكمی ابری تا نیمه ابری واحتمال رگبارورعدوبرق و وزش بادبندرعباسصاف همراه با غبارمحلی گاهی وزش بادبوشهرصاف در بعضی ساعات وزش بادبیرجندصاف تا كمی ابری همراه با بادوگردوخاكتبریزكمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش بادشدید و رگبار بارانتهرانكمی ابری و وزش باد واحتمال بادوگردوخاكخرم آبادصاف و وزش باد و غبارآلودرشتابری و مه آلود در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد و رعدوبرقزاهدانكمی ابری و غبارآلود درپاره ای نقاط بادوگردوخاكزنجانكمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و وزش بادشدیدساریابری و بارش باران و رعدوبرق گاهی وزش بادسمنانكمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات وزش بادشدیدسنندجصاف تا كمی ابری گاهی وزش باد و غبارمحلیشهر کردكمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و بادوگردوخاكشیرازصاف گاهی وزش باد در بعضی ساعات غبارمحلیقزوینصاف تا كمی ابری گاهی وزش بادشدیدقمصاف تا كمی ابری در بعضی ساعات بادوگردوخاكکرجكمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش بادشدید و بادوگردوخاكکرمانصاف تا كمی ابری و وزش بادکرمانشاهصاف در بعضی ساعات وزش باد همراه با غبارمحلیگرگاننیمه ابری گاهی افزایش ابر همراه با رگبارورعدوبرق و وزش بادشدیدمشهدصاف تا كمی ابری گاهی بادوگردوخاكهمدانصاف تا كمی ابری گاهی وزش باد درپاره ای نقاط غبارآلودیاسوجصاف تا كمی ابری و وزش باد درپاره ای نقاط غبارآلودیزدصاف گاهی وزش بادشدید با احتمال بادوگردوخاك

امروز و فردا هوای تهران خنک‌تر می‌شود

خبر فرهنگیان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس