اولین واکنش ملوانان به انتقال نفت

اولین واکنش ملوانان به انتقال نفت
مدیران باشگاه ملوان معتقدند خبر انتقال تیم نفت به شرکت بهنام پیشروی کیش صحت ندارد و در اعلام آن شیطنتی به کار رفته است.

اولین واکنش ملوانان به انتقال نفت

مدیران باشگاه ملوان معتقدند خبر انتقال تیم نفت به شرکت بهنام پیشروی کیش صحت ندارد و در اعلام آن شیطنتی به کار رفته است.
اولین واکنش ملوانان به انتقال نفت

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس