ایران و عراق؛ راست و چپ ریزه (عکس)

ایران و عراق؛ راست و چپ ریزه (عکس)
دو دفاع راست و چپ ریزه اسپور در کنار یکدیگر عکسی سلفی گرفتند، عکسی که مدافع عراقی آن را منتشر کرد.

ایران و عراق؛ راست و چپ ریزه (عکس)

دو دفاع راست و چپ ریزه اسپور در کنار یکدیگر عکسی سلفی گرفتند، عکسی که مدافع عراقی آن را منتشر کرد.
ایران و عراق؛ راست و چپ ریزه (عکس)

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس