بارش سنگین تگرگ در چین – فیلم

بارش سنگین تگرگ در چین – فیلم
بارش سنگین تگرگ و باران، شهرِ هاربین در شمال شرقی چین را در بر گرفت و آمد و شد را در خیابانهای این شهر مختل کرد. با اینکه بارش تگرگ …

بارش سنگین تگرگ در چین – فیلم

بارش سنگین تگرگ و باران، شهرِ هاربین در شمال شرقی چین را در بر گرفت و آمد و شد را در خیابانهای این شهر مختل کرد. با اینکه بارش تگرگ …
بارش سنگین تگرگ در چین – فیلم

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس