بازیکن استقلال تهدید به مرگ شد!

بازیکن استقلال تهدید به مرگ شد!
کنعانی زادگان ادعا کرده که عده ای او را کتک زده اند.

بازیکن استقلال تهدید به مرگ شد!

کنعانی زادگان ادعا کرده که عده ای او را کتک زده اند.
بازیکن استقلال تهدید به مرگ شد!

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس