بایدها و نبایدهای سفید کردن دندان‌ها

بایدها و نبایدهای سفید کردن دندان‌ها

بلیچ به معنی سفید کردن و بلیچینگ هم کلمه‌ای است که در دندانپزشکی جهت روشن کردن استفاده ‌می‌شود ولی در بین عامه مردم فکر به معنی سفید کردن دندان شناخته شده است.

بایدها و نبایدهای سفید کردن دندان‌ها

(image)

بلیچ به معنی سفید کردن و بلیچینگ هم کلمه‌ای است که در دندانپزشکی جهت روشن کردن استفاده ‌می‌شود ولی در بین عامه مردم فکر به معنی سفید کردن دندان شناخته شده است.

بایدها و نبایدهای سفید کردن دندان‌ها

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس