با حکم رئیس جمهوری سازمان اداری و استخدامی احیا شد

با حکم رئیس جمهوری سازمان اداری و استخدامی احیا شد
رئیس جمهوری در ادامه برنامه های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور به ویژه ساماندهی نظام حقوق و …

با حکم رئیس جمهوری سازمان اداری و استخدامی احیا شد

رئیس جمهوری در ادامه برنامه های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور به ویژه ساماندهی نظام حقوق و …
با حکم رئیس جمهوری سازمان اداری و استخدامی احیا شد

باران دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس