با غیبت گرشاسبی؛/ جلسه هیات مدیره پرسپولیس آغاز شد

با غیبت گرشاسبی؛/ جلسه هیات مدیره پرسپولیس آغاز شد
اولین جلسه هیات مدیره پرسپولیس با اعضای جدید از ساعت 13:30 دقیقه امروز آغاز شد.

با غیبت گرشاسبی؛/ جلسه هیات مدیره پرسپولیس آغاز شد

اولین جلسه هیات مدیره پرسپولیس با اعضای جدید از ساعت 13:30 دقیقه امروز آغاز شد.
با غیبت گرشاسبی؛/ جلسه هیات مدیره پرسپولیس آغاز شد

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس