با مردم گرسنه و بیکار نمی‌توان امنیت ایجاد کرد

با مردم گرسنه و بیکار نمی‌توان امنیت ایجاد کرد

عبدالرضا رحمانی فضلی در آیین آغاز عملیات اجرایی تونل قطار شهری کرمانشاه با اشاره به لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از همه ابعاد علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی و مذهبی قابل توجیه و قبول است. وی تصریح کرد: امروزه همه اقتصاددان‌ کشور به این باور رسیده‌اند که چاره‌ای جز بحث اقتصاد مقاومتی برای رونق اقتصاد کشور نداریم و آن را به عنوان منشور اقتصادی کشور پذیرفته‌اند.رحمانی فضلی اظهار کرد: اجرای اقتصاد مقاومتی به لحاظ سیاسی می‌تواند محور وحدت و انسجام ملی قرار گیرد، زیرا همه مردم کشور باید برای انجام آن همکاری داشته باشند. وزیر کشور افزود: این سیاست‌ها به لحاظ اجتماعی هم توجیه پذیر است، زیرا یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی عدالت بنیان بودن آن است و همه رنجی که در ابعاد اجتماعی حاکم بر کشور وجود دارد ناشی از عدم توازن و تعادل و نابرابری در مناطق جغرافیایی است.وی تصریح کرد: در حال حاضر حقیقت این است که با عدم توازن و تعادل در چرخه اقتصادی کشور روبرو هستیم که ناشی از برنامه‌ریزی‌های غلط 70 تا 80 ساله در کشور است. رحمانی فضلی افزود: طی این سالها نظام بودجه ریزی نادرستی بر کشور حاکم بوده و متاسفانه طی این مدت تغییرات ساختاری و اساسی نداشتیم.تغییر “نظام بروکراسی” کشور لازم استوزیر کشور با تاکید بر لزوم تغییر ساختارهای اقتصادی و مالی کشور در برنامه‌های میان مدت و بلندمدت گفت: تغییر در نظام برنامه‌ریزی کشور واجب است. وی تصریح کرد: ما نیاز داریم به سمت نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای برویم و چاره‌ای جز این نداریم. رحمانی فضلی نظام بودجه‌ریزی کشور را نیز نیازمند تغییر دانست و افزود: متاسفانه در حال حاضر توزیع منابع بر اساس فعالیت و جمعیت صورت می‌گیرد که این نحوه توزیع کاملا اشتباه است.وی تصریح کرد: نتیجه اینگونه توزیع منابع این می‌شود که همه افراد برای برخورداری از امکانات به سمت شهرهای پرجمعیت و بزرگ هجوم می‌آورند، به گونه‌ای که در همین استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد و شهر دوم پر جمعیت آن تنها 100 هزار نفر جمعیت دارد. رحمانی فضلی بر تغییر نظام مالیاتی و نظام بانکداری کشور هم تاکید کرد و افزود: مهمترین نظامی که تغییر اساسی آن لازم است، نظام بروکراسی کشور است.وی تصریح کرد: متاسفاته بدترین مشکل ما در مسیر توسعه در حوزه‌های مختلف نظام بروکراسی کشور است. رحمانی فضلی افزود: در حال حاضر ما در همه استانها ادارات کل وزارتخانه‌ها را داریم، اما باز هم برای پروژه‌ها باید از اداره کلی که در تهران است کسب تکلیف شود و با این کار عملا روند پروژه‌ها کند شده و اتلاف وقت می‌شود، درحالی که به راحتی می‌توان این اقدامات را در ادارات کل استانها انجام داد. وزیر کشور اظهار کرد: اگر در ادارات کل استانها کارشناس نداریم باید به آنها نیرو بدهیم، اگر امکانات نداریم باید امکانات بدهیم و سعی کنیم این روال بروکراسی که مسئولین یا سرمایه گذاران از استانها راهی تهران شوند را کوتاه کنیم.با مردم گرسنه و بیکار نمی‌توان امنیت ایجاد کردوی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به لحاظ امنیتی هم قابل توجیه است، گفت: قطعا کشوری مقتدر، مستحکم و مقاوم خواهد بود که اقتصاد خوبی داشته باشد. رحمانی فضلی اظهار کرد: قطعا با مردم گرسنه و فقیر و بیکار نمی‌توان امنیت را تأمین کرد و حرکت ما به سمت اقتصاد مقاومتی می‌تواند برای ما امنیت را هم رقم بزند. وزیر کشور افزود: به لحاظ دینی هم اقتصاد مقاومتی پذیرفته شده است، زیرا مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده‌اند که برای همگان لازم الاجراست.

با مردم گرسنه و بیکار نمی‌توان امنیت ایجاد کرد

عبدالرضا رحمانی فضلی در آیین آغاز عملیات اجرایی تونل قطار شهری کرمانشاه با اشاره به لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از همه ابعاد علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی و مذهبی قابل توجیه و قبول است. وی تصریح کرد: امروزه همه اقتصاددان‌ کشور به این باور رسیده‌اند که چاره‌ای جز بحث اقتصاد مقاومتی برای رونق اقتصاد کشور نداریم و آن را به عنوان منشور اقتصادی کشور پذیرفته‌اند.رحمانی فضلی اظهار کرد: اجرای اقتصاد مقاومتی به لحاظ سیاسی می‌تواند محور وحدت و انسجام ملی قرار گیرد، زیرا همه مردم کشور باید برای انجام آن همکاری داشته باشند. وزیر کشور افزود: این سیاست‌ها به لحاظ اجتماعی هم توجیه پذیر است، زیرا یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی عدالت بنیان بودن آن است و همه رنجی که در ابعاد اجتماعی حاکم بر کشور وجود دارد ناشی از عدم توازن و تعادل و نابرابری در مناطق جغرافیایی است.وی تصریح کرد: در حال حاضر حقیقت این است که با عدم توازن و تعادل در چرخه اقتصادی کشور روبرو هستیم که ناشی از برنامه‌ریزی‌های غلط 70 تا 80 ساله در کشور است. رحمانی فضلی افزود: طی این سالها نظام بودجه ریزی نادرستی بر کشور حاکم بوده و متاسفانه طی این مدت تغییرات ساختاری و اساسی نداشتیم.تغییر “نظام بروکراسی” کشور لازم استوزیر کشور با تاکید بر لزوم تغییر ساختارهای اقتصادی و مالی کشور در برنامه‌های میان مدت و بلندمدت گفت: تغییر در نظام برنامه‌ریزی کشور واجب است. وی تصریح کرد: ما نیاز داریم به سمت نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای برویم و چاره‌ای جز این نداریم. رحمانی فضلی نظام بودجه‌ریزی کشور را نیز نیازمند تغییر دانست و افزود: متاسفانه در حال حاضر توزیع منابع بر اساس فعالیت و جمعیت صورت می‌گیرد که این نحوه توزیع کاملا اشتباه است.وی تصریح کرد: نتیجه اینگونه توزیع منابع این می‌شود که همه افراد برای برخورداری از امکانات به سمت شهرهای پرجمعیت و بزرگ هجوم می‌آورند، به گونه‌ای که در همین استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد و شهر دوم پر جمعیت آن تنها 100 هزار نفر جمعیت دارد. رحمانی فضلی بر تغییر نظام مالیاتی و نظام بانکداری کشور هم تاکید کرد و افزود: مهمترین نظامی که تغییر اساسی آن لازم است، نظام بروکراسی کشور است.وی تصریح کرد: متاسفاته بدترین مشکل ما در مسیر توسعه در حوزه‌های مختلف نظام بروکراسی کشور است. رحمانی فضلی افزود: در حال حاضر ما در همه استانها ادارات کل وزارتخانه‌ها را داریم، اما باز هم برای پروژه‌ها باید از اداره کلی که در تهران است کسب تکلیف شود و با این کار عملا روند پروژه‌ها کند شده و اتلاف وقت می‌شود، درحالی که به راحتی می‌توان این اقدامات را در ادارات کل استانها انجام داد. وزیر کشور اظهار کرد: اگر در ادارات کل استانها کارشناس نداریم باید به آنها نیرو بدهیم، اگر امکانات نداریم باید امکانات بدهیم و سعی کنیم این روال بروکراسی که مسئولین یا سرمایه گذاران از استانها راهی تهران شوند را کوتاه کنیم.با مردم گرسنه و بیکار نمی‌توان امنیت ایجاد کردوی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به لحاظ امنیتی هم قابل توجیه است، گفت: قطعا کشوری مقتدر، مستحکم و مقاوم خواهد بود که اقتصاد خوبی داشته باشد. رحمانی فضلی اظهار کرد: قطعا با مردم گرسنه و فقیر و بیکار نمی‌توان امنیت را تأمین کرد و حرکت ما به سمت اقتصاد مقاومتی می‌تواند برای ما امنیت را هم رقم بزند. وزیر کشور افزود: به لحاظ دینی هم اقتصاد مقاومتی پذیرفته شده است، زیرا مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده‌اند که برای همگان لازم الاجراست.

با مردم گرسنه و بیکار نمی‌توان امنیت ایجاد کرد

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس