بواتنگ: درمقابل نژادپرستی صبورم

بواتنگ: درمقابل نژادپرستی صبورم
ستاره بایرن خواهان تجدید نظر در برخی مفاهیم دوپهلوی آلمانی است که می‌توان از آنها نژادپرستی و تبعیض علیه سیاه‌پوستان را برداشت کرد.

بواتنگ: درمقابل نژادپرستی صبورم

ستاره بایرن خواهان تجدید نظر در برخی مفاهیم دوپهلوی آلمانی است که می‌توان از آنها نژادپرستی و تبعیض علیه سیاه‌پوستان را برداشت کرد.
بواتنگ: درمقابل نژادپرستی صبورم

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس