تاسف آیت‌الله علوی‌گرگانی از وضعیت حجاب در کشور

تاسف آیت‌الله علوی‌گرگانی از وضعیت حجاب در کشور

این مرجع تقلید شیعیان بیان داشت: برخی می گویند می خواهم بی حجاب باشم این مثل کسی است که در کشتی است و می گوید می خواهم قسمت مربوط به خودم را سوراخ کنم، این رفتار باعث غرق شدن کشتی می شود.

تاسف آیت‌الله علوی‌گرگانی از وضعیت حجاب در کشور

(image)

این مرجع تقلید شیعیان بیان داشت: برخی می گویند می خواهم بی حجاب باشم این مثل کسی است که در کشتی است و می گوید می خواهم قسمت مربوط به خودم را سوراخ کنم، این رفتار باعث غرق شدن کشتی می شود.

تاسف آیت‌الله علوی‌گرگانی از وضعیت حجاب در کشور

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس