تخریب و اهانت به یکدیگر چیزی جز تفرقه در پی ندارد

تخریب و اهانت به یکدیگر چیزی جز تفرقه در پی ندارد

نماینده کرمان در مجلس خبرگان گفت: وحدت با ولایت شکل می‌گیرد، باید همدیگر را تحمل کنیم و بدانیم وحدت با احترام به یکدیگر شکل می‌گیرد و با تخریب و اهانت به یکدیگر چیزی جز تفرقه درو نخواهد شد.

تخریب و اهانت به یکدیگر چیزی جز تفرقه در پی ندارد

(image)

نماینده کرمان در مجلس خبرگان گفت: وحدت با ولایت شکل می‌گیرد، باید همدیگر را تحمل کنیم و بدانیم وحدت با احترام به یکدیگر شکل می‌گیرد و با تخریب و اهانت به یکدیگر چیزی جز تفرقه درو نخواهد شد.

تخریب و اهانت به یکدیگر چیزی جز تفرقه در پی ندارد

اخبار کارگران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس