تساوی میوندالن در اولین بازی سوشا مکانی

تساوی میوندالن در اولین بازی سوشا مکانی
تیم میندالن با بهره‌مندی از سوشا مکانی برای اولین بار، در هفته نوزدهم اوبوس لیگ نروژ برابر تیم کیسا به تساوی بدون گل رضایت داد.

تساوی میوندالن در اولین بازی سوشا مکانی

تیم میندالن با بهره‌مندی از سوشا مکانی برای اولین بار، در هفته نوزدهم اوبوس لیگ نروژ برابر تیم کیسا به تساوی بدون گل رضایت داد.
تساوی میوندالن در اولین بازی سوشا مکانی

ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس