تصویری از مصدومیت مهاجم سابق میلان

تصویری از مصدومیت مهاجم سابق میلان
جرمی منز مهاجم سابق میلان دربازی دوستانه از ناحیه گوش مصدوم شد.

تصویری از مصدومیت مهاجم سابق میلان

جرمی منز مهاجم سابق میلان دربازی دوستانه از ناحیه گوش مصدوم شد.
تصویری از مصدومیت مهاجم سابق میلان

نفت آموزش پرورش دولتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس