تفاهمنامه ایران و كره جنوبی برای صادرات گاز امضا شد

تفاهمنامه ایران و كره جنوبی برای صادرات گاز امضا شد
یادداشت تفاهم همكاری تهران- سئول در زمینه صادرات گاز ایران به كره جنوبی در قالب ال.ان.جی و مشاركت در بازار گاز امضا شد.

تفاهمنامه ایران و كره جنوبی برای صادرات گاز امضا شد

یادداشت تفاهم همكاری تهران- سئول در زمینه صادرات گاز ایران به كره جنوبی در قالب ال.ان.جی و مشاركت در بازار گاز امضا شد.
تفاهمنامه ایران و كره جنوبی برای صادرات گاز امضا شد

آپدیت نود 32 دوشنبه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس