تندر 90 یا ساندرو؛ مچ اندازی دنده اتومات‌های 50 میلیونی

تندر 90 یا ساندرو؛ مچ اندازی دنده اتومات‌های 50 میلیونی
پیوند خانوادگی بین هر دو خودرو در حدی است که در ابتدا می گوییم شاید علاقه دارند به نفع هم کوتاه بیایند اما در نهایت باید دست یک برنده بالا برود …

تندر 90 یا ساندرو؛ مچ اندازی دنده اتومات‌های 50 میلیونی

پیوند خانوادگی بین هر دو خودرو در حدی است که در ابتدا می گوییم شاید علاقه دارند به نفع هم کوتاه بیایند اما در نهایت باید دست یک برنده بالا برود …
تندر 90 یا ساندرو؛ مچ اندازی دنده اتومات‌های 50 میلیونی

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس