تورم ماه آینده تک رقمی می شود

تورم ماه آینده تک رقمی می شود
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که در یک ماه آینده تورم تک رقمی می شود که عامل اصلی آن رعایت انضباط و اجتناب از اقدامات غیرمنطقی است.

تورم ماه آینده تک رقمی می شود

رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که در یک ماه آینده تورم تک رقمی می شود که عامل اصلی آن رعایت انضباط و اجتناب از اقدامات غیرمنطقی است.
تورم ماه آینده تک رقمی می شود

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس