توضیح سازمان لیگ در خصوص اردوی تیم ملی

توضیح سازمان لیگ در خصوص اردوی تیم ملی
سعید فتاحی، مسئول برگزاری لیگ برتر در خصوص  اینکه اردوی تیر ماه تیم ملی در تقویم سال جدید پیش بینی نشده است، توضیحاتی ارایه داد.

توضیح سازمان لیگ در خصوص اردوی تیم ملی

سعید فتاحی، مسئول برگزاری لیگ برتر در خصوص  اینکه اردوی تیر ماه تیم ملی در تقویم سال جدید پیش بینی نشده است، توضیحاتی ارایه داد.
توضیح سازمان لیگ در خصوص اردوی تیم ملی

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس