جلوگیری از ورود کامیون‌های خالی ترکمنستان به ایران

جلوگیری از ورود کامیون‌های خالی ترکمنستان به ایران
مرز باجگیران برای مسافران ایرانی بسته شد و از ورود کامیون‌های خالی ترکمنستان به ایران جلوگیری می شود.

جلوگیری از ورود کامیون‌های خالی ترکمنستان به ایران

مرز باجگیران برای مسافران ایرانی بسته شد و از ورود کامیون‌های خالی ترکمنستان به ایران جلوگیری می شود.
جلوگیری از ورود کامیون‌های خالی ترکمنستان به ایران

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس