حفاری چاه های دو فاز پارس جنوبی پایان یافت

حفاری چاه های دو فاز پارس جنوبی پایان یافت
عملیات حفاری چاه های فازهای 20 و 21 پارس جنوبی پایان یافت و بهره برداری از این پروژه به مراحل پایانی خود نزدیک شد.

حفاری چاه های دو فاز پارس جنوبی پایان یافت

عملیات حفاری چاه های فازهای 20 و 21 پارس جنوبی پایان یافت و بهره برداری از این پروژه به مراحل پایانی خود نزدیک شد.
حفاری چاه های دو فاز پارس جنوبی پایان یافت

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس