حكومت چین به مردم اجازه انتقاد داد!

حكومت چین به مردم اجازه انتقاد داد!

به گزارش ایرنا،  طرح چنین درخواستی از سوی عالی‌ترین مقام چین یكی از تازه ترین تحولاتی است كه جامعه یك میلیارد و 370 میلیون نفری چین پس از اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز تجربه می كند. رئیس جمهوری چین تاكید كرد كه با توجه به راه افتادن شبكه های مختلف مجازی و دسترسی مردم به این فضا ؛ باید آزادی های بیشتری برای آنان در نظر گرفته شود.او همچنین خاطرنشان كرد كه دولت و حزب حاكم چین باید تساهل و مدارا داشته، صبوری نشان دهند، انتقادها را بشنوند و اجازه آزادی بیان بیشتری به مردم بدهند. وی در نشستی كه از روز گذشته – سه شنبه – با مقام های ارشد چین آغاز و چندین محور را شامل شده است، گفت كه كشورش 700 میلیون نفر مشترك اینترنت دارد.«شی» خاطرنشان كرد: طبیعتا مردم انتقاد می كنند. این حق شهروندان است. باید نسبت این انتقادها استقبال كنیم البته باید مشخص شود كه انتقادها از روی حسن نیت باشد. وی تصریح كرد كه هر كسی می تواند انتقاد كند و این مهم نیست كه انتقادها تند باشد و یا آرام. مهم این است كه منتقد حسن نیت داشته باشد.او در عین استقبال از توسعه فضای مجازی گفت كه باید هر چه زودتر قانون سایبری تدوین و تصویب شود كه براساس آن بتوان از مخاطراتی كه اینترنت متوجه كشور می كند جلوگیری به عمل آورد و بر این فضای مجازی با دقت و درستی بیشتری مدیریت كرد. رئیس جمهوری چین در عین حال تاكید كرد كه در این زمینه باید به مردم آگاهی داده شود و اگر دچار وضعیتی مبهم شدند باید برای خروج از آن شرایط به كمك آنها شتافت.وی از مردم خواست كه پیشنهادها و انتقادهای سازنده خود را با نگاهی مثبت ارائه كنند و از دولتمردان دعوت كرد این پیشنهاد را با دقت بشوند و به آنها رسیدگی نمایند. رئیس جمهوری چین با اشاره به اینكه قشر جوان به سرعت از مزیت های فضای مجازی و تلفن های هوشمند برخوردار می شود، گفت: در چنین شرایطی باید چین به همان نسبت نظارت و مدیریت بر این فضا را تقویت نماید.

حكومت چین به مردم اجازه انتقاد داد!

به گزارش ایرنا،  طرح چنین درخواستی از سوی عالی‌ترین مقام چین یكی از تازه ترین تحولاتی است كه جامعه یك میلیارد و 370 میلیون نفری چین پس از اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز تجربه می كند. رئیس جمهوری چین تاكید كرد كه با توجه به راه افتادن شبكه های مختلف مجازی و دسترسی مردم به این فضا ؛ باید آزادی های بیشتری برای آنان در نظر گرفته شود.او همچنین خاطرنشان كرد كه دولت و حزب حاكم چین باید تساهل و مدارا داشته، صبوری نشان دهند، انتقادها را بشنوند و اجازه آزادی بیان بیشتری به مردم بدهند. وی در نشستی كه از روز گذشته – سه شنبه – با مقام های ارشد چین آغاز و چندین محور را شامل شده است، گفت كه كشورش 700 میلیون نفر مشترك اینترنت دارد.«شی» خاطرنشان كرد: طبیعتا مردم انتقاد می كنند. این حق شهروندان است. باید نسبت این انتقادها استقبال كنیم البته باید مشخص شود كه انتقادها از روی حسن نیت باشد. وی تصریح كرد كه هر كسی می تواند انتقاد كند و این مهم نیست كه انتقادها تند باشد و یا آرام. مهم این است كه منتقد حسن نیت داشته باشد.او در عین استقبال از توسعه فضای مجازی گفت كه باید هر چه زودتر قانون سایبری تدوین و تصویب شود كه براساس آن بتوان از مخاطراتی كه اینترنت متوجه كشور می كند جلوگیری به عمل آورد و بر این فضای مجازی با دقت و درستی بیشتری مدیریت كرد. رئیس جمهوری چین در عین حال تاكید كرد كه در این زمینه باید به مردم آگاهی داده شود و اگر دچار وضعیتی مبهم شدند باید برای خروج از آن شرایط به كمك آنها شتافت.وی از مردم خواست كه پیشنهادها و انتقادهای سازنده خود را با نگاهی مثبت ارائه كنند و از دولتمردان دعوت كرد این پیشنهاد را با دقت بشوند و به آنها رسیدگی نمایند. رئیس جمهوری چین با اشاره به اینكه قشر جوان به سرعت از مزیت های فضای مجازی و تلفن های هوشمند برخوردار می شود، گفت: در چنین شرایطی باید چین به همان نسبت نظارت و مدیریت بر این فضا را تقویت نماید.

حكومت چین به مردم اجازه انتقاد داد!

بک لینک رنک 4

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس