خداحافظی تلخ کاپیتان کروات ها از تیم ملی

خداحافظی تلخ کاپیتان کروات ها از تیم ملی
داریو سرنا از بازی های ملی خداحافظی کرد.

خداحافظی تلخ کاپیتان کروات ها از تیم ملی

داریو سرنا از بازی های ملی خداحافظی کرد.
خداحافظی تلخ کاپیتان کروات ها از تیم ملی

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس