خسرویار مدیر‌فنی‌تیمهای‎ملی فوتبال‌بانوان‌شد

خسرویار مدیر‌فنی‌تیمهای‎ملی فوتبال‌بانوان‌شد
کتایون خسرویار از سوی نایب رئیس فوتبال بانوان به عنوان مدیر فنی تیم های ملی تعیین شد.

خسرویار مدیر‌فنی‌تیمهای‎ملی فوتبال‌بانوان‌شد

کتایون خسرویار از سوی نایب رئیس فوتبال بانوان به عنوان مدیر فنی تیم های ملی تعیین شد.
خسرویار مدیر‌فنی‌تیمهای‎ملی فوتبال‌بانوان‌شد

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس