خوابگاه پسرانه دانشگاه خوارزمی تبدیل به هتل می شود

خوابگاه پسرانه دانشگاه خوارزمی تبدیل به هتل می شود

دانشگاه خوارزمی، تابستان امسال، خوابگاه پسرانه «رودسر» این دانشگاه ، واقع در تهران را به هتل تبدیل می کند.

خوابگاه پسرانه دانشگاه خوارزمی تبدیل به هتل می شود

دانشگاه خوارزمی، تابستان امسال، خوابگاه پسرانه «رودسر» این دانشگاه ، واقع در تهران را به هتل تبدیل می کند.

خوابگاه پسرانه دانشگاه خوارزمی تبدیل به هتل می شود

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس