دبیرکل انجمن صنفی کارگری: جای حکم شلاق کارگران،جلوی دریافت های نجومی را بگیرید

دبیرکل انجمن صنفی کارگری: جای حکم شلاق کارگران،جلوی دریافت های نجومی را بگیرید
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان اینکه در کشور باید به جای کارگران ضعیف مدیران با حقوق‌ نجومی و نامتعارف برخورد شود، گفت: از افشای فیش‌های نجومی حقوقی رضایت داریم و امیدواریم با آنها برخورد شود.

دبیرکل انجمن صنفی کارگری: جای حکم شلاق کارگران،جلوی دریافت های نجومی را بگیرید

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان اینکه در کشور باید به جای کارگران ضعیف مدیران با حقوق‌ نجومی و نامتعارف برخورد شود، گفت: از افشای فیش‌های نجومی حقوقی رضایت داریم و امیدواریم با آنها برخورد شود.
دبیرکل انجمن صنفی کارگری: جای حکم شلاق کارگران،جلوی دریافت های نجومی را بگیرید

ماشین های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس