دروازه‌بان پرسپولیس از بوسنی یا کرواسی

دروازه‌بان پرسپولیس از بوسنی یا کرواسی
سرمربی پرسپولیس در نظر دارد یک دروازه بان کروات یا بوسنیایی جایگزین الکساندر لوبانوف کند.

دروازه‌بان پرسپولیس از بوسنی یا کرواسی

سرمربی پرسپولیس در نظر دارد یک دروازه بان کروات یا بوسنیایی جایگزین الکساندر لوبانوف کند.
دروازه‌بان پرسپولیس از بوسنی یا کرواسی

نخبگان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس