دسته‌ گل احمدی‌ نژاد در مناطق ویژه

دسته‌ گل احمدی‌ نژاد در مناطق ویژه
سیاه‌نمایی صداوسیما درباره رویکرد توسعه‌ای دولت به مناطق آزاد انگار حالاحالاها تمامی ندارد!

دسته‌ گل احمدی‌ نژاد در مناطق ویژه

سیاه‌نمایی صداوسیما درباره رویکرد توسعه‌ای دولت به مناطق آزاد انگار حالاحالاها تمامی ندارد!
دسته‌ گل احمدی‌ نژاد در مناطق ویژه

ترانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس