دلار از مرز کانالی فاصله گرفت

دلار از مرز کانالی فاصله گرفت
قیمت دلار که روز شنبه از مرز 3 هزار و 490 تومان عبور کرده بود، روز یکشنبه از آن پایین آمد. در دومین روز هفته، شاخص ارزی 13 تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به بهای 3 هزار و 480 تومان رسید.

دلار از مرز کانالی فاصله گرفت

قیمت دلار که روز شنبه از مرز 3 هزار و 490 تومان عبور کرده بود، روز یکشنبه از آن پایین آمد. در دومین روز هفته، شاخص ارزی 13 تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به بهای 3 هزار و 480 تومان رسید.
دلار از مرز کانالی فاصله گرفت

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس