دل بوسکه: پدرو قصد بدی از صحبت هایش نداشته

دل بوسکه: پدرو قصد بدی از صحبت هایش نداشته
سرمربی تیم ملی اسپانیا به طور غیر مستقیم نشان داد که از صحبت های مهاجم خود ناراحت نشده است.

دل بوسکه: پدرو قصد بدی از صحبت هایش نداشته

سرمربی تیم ملی اسپانیا به طور غیر مستقیم نشان داد که از صحبت های مهاجم خود ناراحت نشده است.
دل بوسکه: پدرو قصد بدی از صحبت هایش نداشته

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس