دمپایی پرانی، مجلس کویت را تعطیل کرد/ عکس

دمپایی پرانی، مجلس کویت را تعطیل کرد/ عکس
نمایندگان مجلس امت کویت “عقال” و “لنگه دمپایی” خود را به طرف یکدیگر پرتاب کردند.

دمپایی پرانی، مجلس کویت را تعطیل کرد/ عکس

نمایندگان مجلس امت کویت “عقال” و “لنگه دمپایی” خود را به طرف یکدیگر پرتاب کردند.
دمپایی پرانی، مجلس کویت را تعطیل کرد/ عکس

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس