رمزگشایی از پیغام کی روش؛ آقای تاج با نکونام مذاکره کن!

رمزگشایی از پیغام کی روش؛ آقای تاج با نکونام مذاکره کن!
کارلوس غیرمستقیم از مسئولان فدراسیون خواسته تا با نکونام جلسه بگذارند.

رمزگشایی از پیغام کی روش؛ آقای تاج با نکونام مذاکره کن!

کارلوس غیرمستقیم از مسئولان فدراسیون خواسته تا با نکونام جلسه بگذارند.
رمزگشایی از پیغام کی روش؛ آقای تاج با نکونام مذاکره کن!

کانون نماز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس