روزنامه های سه شنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

روزنامه های سه شنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
سکوت در برابر اعتبارنامه نماینده حاشیه ساز، بازگشت امید به هیئت رئیسه دائم، امروز روزی نیست که به مسائل حاشیه ای بپردازیم، سرنخ مشکلات اقتصادی مردم در دست برنامه های احمدی نژاد، نباید دشمنان و رقبا را علیه خود متحد کنیم.
۱۲:۰۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


روزنامه های سه شنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

سکوت در برابر اعتبارنامه نماینده حاشیه ساز، بازگشت امید به هیئت رئیسه دائم، امروز روزی نیست که به مسائل حاشیه ای بپردازیم، سرنخ مشکلات اقتصادی مردم در دست برنامه های احمدی نژاد، نباید دشمنان و رقبا را علیه خود متحد کنیم.
۱۲:۰۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


روزنامه های سه شنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس