سخت ترین قانون کار در دنیا متعلق به ایران است

سخت ترین قانون کار در دنیا متعلق به ایران است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون کار ایران را بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور دانست.

سخت ترین قانون کار در دنیا متعلق به ایران است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون کار ایران را بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور دانست.
سخت ترین قانون کار در دنیا متعلق به ایران است

خبر دانشجویی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس