سفیدپوشان ایران در رژه المپیک (گزارش تصویری)

سفیدپوشان ایران در رژه المپیک (گزارش تصویری)
سرانجام پس از کشمکش های فراوان بر سر لباس های کاروان المپیک ایران در ریو 50 نفر از اعضای کاروان در مراسم افتتاحیه با لباس های سفید رژه رفتند.

سفیدپوشان ایران در رژه المپیک (گزارش تصویری)

سرانجام پس از کشمکش های فراوان بر سر لباس های کاروان المپیک ایران در ریو 50 نفر از اعضای کاروان در مراسم افتتاحیه با لباس های سفید رژه رفتند.
سفیدپوشان ایران در رژه المپیک (گزارش تصویری)

ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس