شهر تبریز در تگرگ و باران شدید / فیلم

شهر تبریز در تگرگ و باران شدید / فیلم
در روزهایی که آخرین برگه از تقویم خرداد را به نام خود زده است، باران شدیدی تبریز را در آغوش خود گرفت. قطره هایی که رفته رفته شدید تر شده و …

شهر تبریز در تگرگ و باران شدید / فیلم

در روزهایی که آخرین برگه از تقویم خرداد را به نام خود زده است، باران شدیدی تبریز را در آغوش خود گرفت. قطره هایی که رفته رفته شدید تر شده و …
شهر تبریز در تگرگ و باران شدید / فیلم

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس