صدور حکم اعدام برای زنجانی بر مبنای گروکشی نبوده است

صدور حکم اعدام برای زنجانی بر مبنای گروکشی نبوده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گفته شده متهم پرونده موسوم به فساد نفتی را محکوم به اعدام کرده اند تا گروکشی کنند که او پولش را بدهد، در حالیکه …

صدور حکم اعدام برای زنجانی بر مبنای گروکشی نبوده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: گفته شده متهم پرونده موسوم به فساد نفتی را محکوم به اعدام کرده اند تا گروکشی کنند که او پولش را بدهد، در حالیکه …
صدور حکم اعدام برای زنجانی بر مبنای گروکشی نبوده است

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس