طارمی متخصص گلزنی به خوزستانی‌ها

طارمی متخصص گلزنی به خوزستانی‌ها
مهدی طارمی فصل قبل ٦ گل از ١٦ گل فصل قبل خود را وارد دروازه تیم‌های خوزستانی کرده بود.

طارمی متخصص گلزنی به خوزستانی‌ها

مهدی طارمی فصل قبل ٦ گل از ١٦ گل فصل قبل خود را وارد دروازه تیم‌های خوزستانی کرده بود.
طارمی متخصص گلزنی به خوزستانی‌ها

عکس های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس